Име на обуката

Тренер на обуката

Почеток на обуката *

Име и презиме *

Возраст *

Контакт e-mail *

Контакт телефон *

Адреса *

Општина *

Град *

ЕМБГ *

Број на лична карта *

Статус *

Каде сте студент/вработен?

Дали поседувате некоја од следните картички?

Доколку да, наведете го бројот на картичката:

На кој јазик сакате да биде подготвен сертификатот за посетување на обуката? *

Начин на плаќање *

Прашања за гарантот:
Име и презиме:

Email:

Тел:

Адреса, општина и град:

Бр на ЛК:

ЕМБГ:

Статус:
 студент невработен вработен пензионер

Прашања за фирмата:
Назив на фирмата:

Email:

Тел:

Адреса, општина и град:

Управител:

ЕМБС:

ЕДБ:

Датум до кога би исплатиле прва рата/целосна сума во готово *

Износ на прва рата / сума во готово: *

Доколку изберете плаќање на рати, внесете колку рати би сакале:

Како дознавте за обуката?

Забелешка/Дополнително барање

Име и презиме *

Возраст *

Контакт e-mail *

Контакт телефон *

Адреса *

Град *

Општина *

ЕМБГ *

Број на лична карта/пасош *

Каде сте студент/вработен? *

Дали поседувате некоја од следните картички? *

Доколку да, наведете го бројот на картичката:

Статус *

За која студиска програма аплицирате? *

Начин на плаќање *,

Прашања за гарантот:
Име и презиме:

Email:

Тел:

Адреса, општина и град:

Бр на ЛК:

ЕМБГ:

Статус:
 студент невработен вработен пензионер

Прашања за фирмата:
Назив на фирмата:

Email:

Тел:

Адреса, општина и град:

Управител:

ЕМБС:

ЕДБ:

Дали плаќањето ќе биде преку компанија, ако да, наведете ја адресата и полниот назив на компанијата:

Датум до кога би исплатиле прва рата/целосна сума во готово *

Износ на прва рата / сума во готово *

Доколку изберете плаќање на рати, внесете број на рати:

Како дознавте за SEDC Академии?,/span>

Доколку одговоривте - Препорака од пријател внесете име и презиме и контакт од препорачателот

Име и презиме *

Контакт e-mail *

Контакт телефон *

Адреса *

Општина *

Град *

ЕМБГ *

Број на лична карта *

Трансакциска сметка *

Ангажман *

Име и презиме на препорачаниот студент *

First Name *

LastName*

E-mail *

Telephone number *

Are you a first time tester?

If not please provide your Pearson VUE/Prometric ID

Number and name of the exam you want to take

A preferred date of the exam

Comments