Име на обуката

Тренер на обуката

Почеток на обуката *

Име и презиме *

Возраст *

Контакт e-mail *

Контакт телефон *

Адреса *

Општина *

Град *

Статус *

Каде сте студент/вработен?

Дали поседувате некоја од следните картички?

Доколку да, наведете го бројот на картичката:

На кој јазик сакате да биде подготвен сертификатот за посетување на обуката? *

Начин на плаќање *

Прашања за гарантот:
Име и презиме:

Email:

Тел:

Адреса, општина и град:

Статус:
 студент невработен вработен пензионер

Прашања за фирмата:
Назив на фирмата:

Email:

Тел:

Адреса, општина и град:

Управител:

ЕМБС:

ЕДБ:

Датум до кога би исплатиле прва рата/целосна сума во готово *

Износ на прва рата / сума во готово: *

Доколку изберете плаќање на рати, внесете колку рати би сакале:

Како дознавте за обуката?

Забелешка/Дополнително барање

За која студиска програма аплицирате? *

Име и презиме *

Возраст *

Контакт e-mail *

Контакт телефон *

Адреса *

Град *

Општина *

Цена на академија *
Ве молиме внесете го вкупниот договорен износ во денари (1 евро = 61,7ден.) Плаќањето е можно преку уплатница/фактура која ќе Ви биде испратена по е-маил и во нашите простории со електронска картичка од било која банка.

Начин на плаќање *Плаќање на рати со гарант е потребно само доколку слушателот е малолетен или не е вработен, нема сопствени приходи. Доколку изберете плаќање на рати без гарант ќе биде потребна потврда за работен однос.

Прашања за гарантот (пополнете доколку сте избрале опција плаќање на рати со гарант):Плаќање на рати со гарант е потребно само доколку слушателот е малолетен или не е вработен, нема сопствени приходи.
Име и презиме*:
Пополнува гарантот од информации од лична карта/пасош.

Адреса на живеење*:
Пополнува гарантот од информации од лична карта/пасош.

Општина*:
Пополнува гарантот од информации од лична карта/пасош.

Телефон за контакт*:

E mail*:

Доколку изберете плаќање на рати, внесете број на рати:
Бројот на рати зависи од месецот кога се запишувате и почнувате со исплата на прва рата, па се до месецот на завршување на Академијата.

Доколку изберете плаќање на рати, внесете ја висината на една рата:
Ве молиме внесете го износот на една рата во денари (1 евро = 61,7ден.)

Датум до кога би исплатиле прва рата/целосна сума во готово *

Дали плаќањето ќе биде преку компанија, ако да, наведете го полниот назив на компанијата, адресата, ЕМБС и Име и Презиме на управителот:

Статус *

Каде сте студент/вработен?

Дали поседувате некоја од следните картички? *

Доколку да, наведете го бројот на картичката:

Како дознавте за SEDC Академии?,

Доколку одговоривте - Препорака од пријател, внесете Име, Презиме, тел. број и е-маил од препорачателот.

*пријава преку google form - линк тука

Име и презиме *

Контакт e-mail *

Контакт телефон *

Адреса *

Општина *

Град *

Трансакциска сметка *

Ангажман *

Име и презиме на препорачаниот студент *

First Name *

LastName*

E-mail *

Telephone number *

Are you a first time tester?

If not please provide your Pearson VUE/Prometric ID

Number and name of the exam you want to take

A preferred date of the exam

Comments