KRYTERION

Преглед на KRYTERION

Забелешка: закажаните испити МОРА да бидат објавени на администраторот за тестирање (Лариса Митиќ(larisa.mitikj@seavus.com, 078 499 133) 3 дена пред датумот на испитот.

KRYTERION е безбедна онлајн компанија за испорака на тестови која нуди прифатливо дополнување на испораката на high-stakes тестови со ненадмината контрола на програмата и погодност.

Kryterion Inc. нуди онлајн тестирање, испорака и прокторирачки услуги. Истата нуди Webassessor, онлајн платформа за тестирање која обезбедува алатки за item banking, безбедност, управување со испитот, управување со резултатите и известување за самопослужување. Компанијата е основана во 2000 година со седиште во Феникс, Аризона. Kryterion Inc. работи како подружница на Drake International Inc.